Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
Znaleziono 3746 wyników, dla zapytania pawe? sendrowski
 • 25 na stronie
 • wg. dat
 • Malejąco
 • Strona:
Trwa wczytywanie listy artykułów...
 • Sytuacja Ostrowic to przestroga dla innych gmin

  Sytuacja Ostrowic to przestroga dla innych gmin

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: R-001

  ... na przy????czonej cz????ci Ostrowic. Czy specustawa dla Ostrowic powinna stanowi?? rozwi??zanie r??wnie?? dla innych zad??u??onych gmin? Jak t??umaczy Pawe?? Szefernaker, wiceminister MSWiA, ustawa jest tylko dla Ostrowic, aby nie tworzy?? precedensu dla innych. Istnieje potrzeba zmiany przepis??w, kt??re dadz?? s??abym ...

 • Powr??c?? do swojego miasta

  Powr??c?? do swojego miasta

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: R-001

  ... Gda??sku mo??e kszta??towa?? sw??j indywidualny los w poczuciu uczestnictwa w czym?? wi??kszym ni?? on sam ??? wielopokoleniowej wsp??lnocie ??? m??wi Pawe?? Adamowicz, prezydent Gda??ska. Podkre??la, ??e ratusz ma liczne sygna??y z Kanady, Izraela, Stan??w Zjednoczonych, Japonii o tym, ??e gda??szczanie ...

 • Decyzja o bu??ce b??dzie jak glejt

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: 14
  • Autor: Pawe?? Rochowicz
  • Dział: gazeta/Prawo

  ... takie dzia??anie mo??e by?? obliczone nie tyle na wy??sze wp??ywy do bud??etu, ile raczej na zaszkodzenie konkurentom sprzedaj??cym taki sam towar.??? Pawe?? Rochowicz

 • Ponure prognozy emerytalne

  Ponure prognozy emerytalne

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: 20

  ... i os??b otrzymuj??cych emerytury ??? m??wi Pawe?? Strzelecki, ekspert ekonomiczny w NBP.Wydatki na emerytury ... ??ci dla uzyskania wi??kszej emerytury ??? t??umaczy Pawe?? Strzelecki.Teoretycznie u??rednione obliczenia powinny motywowa?? do ... ??w stopy zast??pienia w systemie emerytalnym ??? wskazuje Pawe?? Strzelecki. ??? To b??dzie zatem drugie ??r ...

 • Firmy turystyczne b??d?? musia??y wybra??

  Firmy turystyczne b??d?? musia??y wybra??

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: 17
  • Dział: gazeta/Prawo

  Rozmowa | Pawe?? Niewiadomski PREZES POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI Rz: Co wnosi nowa ustawa? Pawe?? Niewiadomski: Najwa??niejsza zmiana to obj??cie regulacj?? podmiot??w, kt??rych dot ...

 • ????dki na Wi??le

  ????dki na Wi??le

  • Data publikacji: poniedziałek, 2 lipiec 2018
  • Wydanie: 151 (11091)
  • Strona: R-001

  ... si?? pod rosyjskim zaborem nast??pi??o otwarcie Wielkiej Synagogi na T??omackiem, zniszczonej potem podczas II wojny ??wiatowej. Z wielkim oburzeniem carski namiestnik hrabia Pawe?? Kotzebue przyj???? fakt, ??e rabin Izaak Cylkow wyg??osi?? kazanie po polsku. W Priwislinskim Kraju, jak nazywali po powstaniu styczniowym sw??j zab??r, ...

 • Armia zagl??da papie??owi do talerza

  Armia zagl??da papie??owi do talerza

  • Data publikacji: sobota, 30 czerwiec 2018
  • Wydanie: 150 (11090)
  • Strona: P-001
  • Autor: Tomasz Krzy??ak

  ... wypytywa?? o r????ne rzeczy. Pami??tam, ??e kiedy??, bodaj przed pielgrzymk?? papie??a do Polski w 1983 r., pyta?? mnie, co lubi jada?? Jan Pawe?? II. T??umaczy??, ??e jego prze??o??eni z LOT-u potrzebuj?? takiej wiedzy. Powiedzia??em mu, ??e nie wiem, i poradzi??em, by ...

 • Ucze?? F19, do tablicy!

  Ucze?? F19, do tablicy!

  • Data publikacji: sobota, 30 czerwiec 2018
  • Wydanie: 150 (11090)
  • Strona: P-001
  • Autor: Artur Bartkiewicz

  ... obecni s?? uczniowie F1, F2, F3...Z kolei Pawe?? Litwi??ski, adwokat specjalizuj??cy si?? w prawie ... odpowiada dw??ch m????czyzn nosz??cych imi?? Pawe??. Lekarz ??? nie chc??c ujawnia?? danych osobowych ??adnej ... si?? r??wnie?? pojawia?? tzw. oszustwa na RODO. Pawe?? Litwi??ski umie??ci?? na Twitterze wiadomo???? ...

 • Suma polskich absurd??w

  Suma polskich absurd??w

  • Data publikacji: sobota, 30 czerwiec 2018
  • Wydanie: 150 (11090)
  • Strona: P-001
  • Autor: Piotr Zaremba

  ... ?? komediowy. Czym by??oby s??awne ???iiii" bez Olgi Sarzy??skiej. Kto mia??by gra?? Nieasertywn?? Pani?? Irenk?? jak nie Izabela D??browska. Wojciech Solarz, Pawe?? Ko??lik, Robert Majewski, Sebastian Stankiewicz, Maciej Makowski, Agata W??tr??bska, Zuzanna Grabowska, Michalina Sosna ??? grali wiele r??l, ka??da by??a ...

 • VAT wp??ynie na specjalne konto

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: 16
  • Autor: Przemys??aw Wojtasik
  • Dział: gazeta/Prawo

  ... .Co wa??ne, podzielona p??atno???? nie jest obowi??zkowa. O jej wyborze decyduje nabywca. Jak m??wi?? jednak na naszych ??amach wiceminister finans??w Pawe?? Gruza (???Rzeczpospolita" z 28 czerwca), nabywca powinien honorowa?? jasno wyra??on?? wol?? dostawcy, kt??ry chce otrzymywa?? p??atno??ci w tradycyjny spos??b ...

 • W skr??cie

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: S-001

  ... ??nia, jak dzi??ki service design projektowa?? produkty i??us??ugi zorientowane na u??ytkownika.handel???Sprzeda?? bez sprzedawania. Psychologia dobrego wp??ywu na klienta", Pawe?? Fortuna, PWNAutor pokazuje, ??e skuteczna komunikacja z??klientem nie musi polega?? na manipulacji. Sprzeda?? bez sprzedawania to realizacja w??handlu takich warto??ci jak ...

 • Przekonywanie wa??ne jak paragraf

  Przekonywanie wa??ne jak paragraf

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: 18
  • Autor: Pawe?? Rochowicz
  • Dział: gazeta/Prawo

  Samorz??d radcowski wprowadza do programu aplikacji szkolenia z marketingu, negocjacji i technik komunikacji. Sama wiedza prawnicza ju?? nie wystarczy do osi??gni??cia sukcesu na rynku. Dlatego Krajowa Rada Radc??w Prawnych zdecydowa??a o rozbudowaniu programu aplikacji o tzw. umiej??tno??ci mi??kkie, zwi??zane z prowadzeniem ...

 • Jak zarabia?? na startupach?

  Jak zarabia?? na startupach?

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: 26

  ... z funduszy seedowych czy venture ??? zwr??ci?? uwag?? Pawe?? Maj, dyrektor inwestycji bValue. Moment mentalnej zmiany nast ... ??? m??wi Dariusz ??uk, CEO Business Link Poland. Pawe?? Maj jest zdania, ??e po przepalaniu pieni??dzy ... i nie powinni??my go goni??, lecz wyprzedzi??. Pawe?? Maj, dyrektor inwestycji bValue Widz?? w Polsce ...

 • Pierwszy Polak w??kosmosie

  Pierwszy Polak w??kosmosie

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: J-001
  • Autor: Pawe?? Szaniawski

  ... mi??y gest. Przyjechali ze wzgl??du na moje czterdziestolecie. Dosta??em te?? pozdrowienia od koleg??w z??orbity ??? zrobili nawet polsk?? flag??, ciekawe z??czego...???rozmawia?? Pawe?? Szaniawski

 • Aposto??owie niez??omni

  Aposto??owie niez??omni

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: J-001
  • Autor: Pawe?? ??epkowski

  ... pierwszego w historii papie??a. Pawe?? za aposto??a narod??w ... nie m??g?? te?? zna?? Pawe?? z??Tarsu. W??dodatku w ... , nad kt??rym nieustannie debatowali.Pawe?? by?? bez w??tpienia postaci?? ... Damaszku.Zreszt?? obaj, Piotr i??Pawe??, s?? lud??mi odmienionymi, kt ... Nerona zosta?? zabity tak??e Pawe?? z??Tarsu. ...

 • Stacje paliw zyska??y na zakazie handlu w niedziele

  Stacje paliw zyska??y na zakazie handlu w niedziele

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: 19

  ... ??onej cenie jest ponad 500 produkt??w, podczas gdy dyskonty maj?? ich ledwie kilkadziesi??t. ??? W zwi??zku ze wsp????prac?? z sieci?? Piotr i Pawe?? testujemy te??, jakim zainteresowaniem cieszy si?? na stacjach pilota??owych oferta ??? podaje Adamska. Klient zmienia zwyczajeWbrew dobrym danym o sprzeda??y detalicznej wp??yw ...

 • S??dziwe biurowce nadal w ??wietnym stanie

  S??dziwe biurowce nadal w ??wietnym stanie

  • Data publikacji: piątek, 29 czerwiec 2018
  • Wydanie: 149 (11089)
  • Strona: N-001

  ... Empire State Building sko??czy?? 88 lat ??? wskazuje Pawe?? Strzemecki, ekspert dzia??u powierzchni biurowych w??Cushman ... . Adres najwa??niejszyPytany o??cykl ??ycia biurowc??w Pawe?? Strzemecki m??wi, ??e trudno go okre??li??, ... podstawowe us??ugi, jak kantyna, kawiarnia, sklep ??? dodaje.Pawe?? Strzemecki zauwa??a, ??e jest wiele biurowc ...

 • Dopisz?? dzieci do ustawy o niepe??nosprawnych

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-018
  • Autor: Karolina Kowalska
  • Dział: gazeta/Prawo

  ... ??ugich konsultacji publicznych, nie zd????ono zauwa??y??, ??e prawo nie rozr????nia stopni niepe??nosprawno??ci u dzieci ??? t??umaczy. Inaczej spraw?? widzi dr Pawe?? Kubicki z SGH, cz??onek inicjatywy ???Chcemy ca??ego ??ycia dla os??b z niepe??nosprawno??ci?? i ich rodzin".???To by??a ustawa ...

 • O split payment decyduje firma

  O split payment decyduje firma

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-016
  • Autor: Przemys??aw Wojtasik
  • Dział: gazeta/Prawo

  Pawe?? Gruza | Nabywca mo??e wybra?? podzielon?? p??atno????, ale powinien uzna?? wol?? dostawcy, kt ... split payment, czy nale??y si?? spodziewa??, ??e wszystkie b??d?? go stosowa??y? Pawe?? Gruza, wiceminister finans??w: Split payment jest dobrowolny i to sam przedsi??biorca decyduje, ...

 • Pliki na razie ma??o wykorzystane

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-016
  • Autor: Pawe?? Rochowicz
  • Dział: gazeta/Prawo

  Administracja podatkowa jeszcze nie w pe??ni korzysta z mo??liwo??ci, jakie daje JPK. Ju?? prawie dwa lata temu najwi??ksze firmy zacz????y sk??ada?? fiskusowi raporty o swojej dzia??alno??ci w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dzi?? taki obowi??zek elektronicznego raportowania dotyczy ju?? oko??o 1 ...

 • Konkurencja na pakiety obni??a warto???? Orange

  Konkurencja na pakiety obni??a warto???? Orange

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-021
  • Autor: Urszula Zieli??ska

  ... Netia Player, a lipiec przynie???? ma nowe wakacyjne promocje.Cho?? nieco czasu up??ynie, zanim sprzeda?? nowych pakiet??w Cyfrowego Polsatu i Netii nabierze tempa, Pawe?? Puchalski, analityk DM BZ WBK, nie ma w??tpliwo??ci, ??e s??abo???? notowa?? Orange to efekt ????cznego wp??ywu oferty Cyfrowego Polsatu i ...

 • Bezsilni wobec przyrody

  Bezsilni wobec przyrody

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-029
  • Autor: Pawe?? Ro??y??ski

  ... , obronno??ci?? czy zagospodarowaniem uchod??c??w wymagaj?? nowych ??rodk??w. Trzeba szuka?? oszcz??dno??ci, jednym z??takich dzia????w gospodarki jest rolnictwo. ????????rozmawia?? Pawe?? Ro??y??skinotowa?? Grzegorz Balawender??

 • Zielone ??wiat??o dla Timmermansa autatium, id molupta et rerum eum s

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-005
  • Autor: Anna S??ojewska, Anna S??ojewska i Pawe?? Jab??o??ski

  Polska ustawa o S??dzie Najwy??szym jest niezgodna z unijnym prawem ??? uzna??a Komisja Europejska. ???I zamierza rozpocz???? procedur?? naruszeniow??. ??W ??rod?? na swoim cotygodniowym posiedzeniu Komisja Europejska upowa??ni??a wiceprzewodnicz??cego Fransa Timmermansa do rozpocz??cia procedury o naruszenie unijnego prawa przeciw Polsce ??? dowiedzia??a si?? nieoficjalnie ...

 • Oszu??ci ??cigani po numerach IP

  • Data publikacji: czwartek, 28 czerwiec 2018
  • Wydanie: 148 (11088)
  • Strona: A-016
  • Autor: Pawe?? Rochowicz
  • Dział: gazeta/Prawo

  Nie b??dzie mo??na zaskar??y?? decyzji fiskusa o 72-godzinnej blokadzie ??rodk??w na koncie.W Sejmie odby??o si?? w ??rod?? pierwsze czytanie rz??dowego projektu ustawy reformuj??cej system przeciwdzia??ania oszustwom podatkowym STIR.Dzi?? na postanowienie szefa KAS o blokadzie ??rodk??w na koncie przedsi ...

 • Pod drutami nie robi si?? biznesu

  • Data publikacji: środa, 27 czerwiec 2018
  • Wydanie: 147 (11087)
  • Strona: A-015
  • Autor: Pawe?? Rochowicz
  • Dział: gazeta/Prawo

  Nieruchomo??ci zaj??te na linie przesy??owe b??d?? ??agodniej opodatkowane.Czy nieruchomo??ci zaj??te pod linie energetyczne, telefoniczne czy ruroci??gi powinny by?? opodatkowane jak s??u????ce biznesowi? Nie da si?? bowiem ukry??, ??e elektrownia, gazownia czy operator telekomunikacyjny buduje tak?? infrastruktur?? liniow?? w swojej dzia ...