Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ro­dzi­ce prze­ciw pod­wyż­kom

21 września 2011 | Życie Warszawy | olap

450 ro­dzi­ców pod­pi­sa­ło pe­ty­cję wzy­wa­ją­cą ra­dę mia­sta do zmia­ny uchwa­ły o pod­wyż­kach opłat za żłob­ki. Wczo­raj pi­smo prze­ka­za­li rad­nym, a dziś tra­fi ono do wi­ce­pre­zy­den­ta Wło­dzi­mie­rza Pa­szyń­skie­go. Zda­niem ro­dzi­ców, de­cy­zja ra­dy w spra­wie pod­wy­żek za żłob­ki ma wa­dy praw­ne. Zo­sta­ła pod­ję­ta już po za­koń­cze­niu re­kru­ta­cji do żłob­ków, co – jak prze­ko­nu­ją – na­ru­sza kon­sty­tu­cyj­ną ochro­nę praw na­by­tych oraz za­sa­dę, że pra­wo nie dzia­ła wstecz. We­dług ro­dzi­ców, sprzecz­ne z pra­wem jest tak­że okre­śle­nie opła­ty za po­byt dziec­ka w żłob­ku ja­ko od­se­tek mi­ni­mal­ne­go wy­na­gro­dze­nia, a nie ja­ko kon­kret­nej kwo­ty. Ro­dzi­ce za­po­wie­dzie­li, że je­śli rad­ni nie wpro­wa­dzą zmian w uchwa­le o pod­wyż­kach w żłob­kach, to skie­ru­ją spra­wę do są­du.

Brak okładki

Wydanie: 9036

Spis treści

Ekonomia

4,5 złotego za euro kluczowe dla długu
Bruksela może dopłacić 9 mld euro do sieci
CEZ wraca do atomu i paliw konwencjonalnych
Cytat dnia - Olivier Blanchard
Czesi liderem w wyścigu po Niedzicę
DNA a wzrost gospodarczy
Dalsze rozmowy o przyszłości Grecji w przyszłym tygodniu
Deutsche Bank ukarany za niedopilnowanie wycen funduszy DWS
Dwie transze cukrowych akcji
Europejska ekspansja poznańskiej spółki IT
Francuski potentat żegna się z Rosją
Frank i dolar potaniały
Fundusz MCI Management inwestuje w opiekę medyczną
Gomułka: Rostowski powinien wskazać Grecji wyjście z kryzysu
Jesienne promocje kredytów
Kalendarium gospodarcze
Kobiety nie pomogły
Kolejne banki zmienią właścicieli
Kryzys dotyka już sfery realnej
Liczba dnia - 927 milionów Chińczyków w sieciach komórkowych
Mamy nieco więcej gospodarczej wolności
Na ratunek Stoczni Marynarki
Niemiecki rodowód najlepszy
Nowy król CEZ
Oczy zwrócone na Grecję
PGNiG zasila spółkę, by mogła kupić ciepłownie
PKP PLK – kolejny przetarg za 500 mln zł
Potrzebne zmiany w prawie dotyczącym sieci
Powiaty zmniejszyły długi, bo nie mają na inwestycje
Pożytek z intranetu
Przygotowania do wprowadzenia ZE PAK na giełdę
Rating Włoch w dół, giełdy w górę
Rekomendacja pomogła spółce
Rosja ratuje Cypr i daje kredyt na 2,5 mld dol.
Rynek e-czytników zyska na znaczeniu
Rząd powiększa strefy ekonomiczne
W skrócie
Wiceprezes BOŚ zatrzymany
Węgierskie banki zapłacą za kredyty walutowe
Zagrożona prywatyzacja Polfy
Zboże coraz droższe
Znów czarne chmury nad liniami lotniczymi
Zysk operacyjny nie wzrośnie
„Uważam Rze” przed rywalami

Wołowina

Zamów abonament