Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Po­grzeb Adama Ha­nusz­kie­wi­cza

06 grudnia 2011 | Życie Warszawy | olap

Ak­tor i re­ży­ser te­atral­ny Adam Ha­nusz­kie­wicz zo­sta­nie po­cho­wa­ny w czwar­tek na Po­wąz­kach Wojsko­wych. Uro­czy­sto­ści po­grze­bo­we roz­pocz­ną się o godz. 14.

Mszę św. po­pro­wa­dzi przy­ja­ciel ar­ty­sty ks. Bro­ni­sław Pa­weł Ro­sik. Zgod­nie z wo­lą zmar­łe­go w cza­sie po­grze­bu za­miast kwia­tów bę­dzie moż­na ofia­ro­wać ce­gieł­ki na rzecz Do­mu Ar­ty­stów We­te­ra­nów Scen Pol­skich im. Woj­cie­cha Bo­gu­sław­skie­go w Sko­li­mo­wie. Na po­grze­bie po­ja­wią się tak­że stu­den­ci uczel­ni te­atral­nych, któ­rzy bę­dą kwe­sto­wać przed do­mem po­grze­bo­wym. Adam Ha­nusz­kiewicz zmarł w nie­dzie­lę w szpi­ta­lu przy ul. Stę­piń­skiej. Miał 87 lat. Za­grał wie­le wy­bit­nych ról, m.in.:  Wa­cła­wa w „Ze­mście" Fre­dry, Ham­le­ta, Don Ju­ana, Pro­spe­ra w „Bu­rzy" czy Ty­tu­sa w „Be­re­ni­ce".

Wydanie: 9099

Wydanie: 9099

Spis treści
Zamów abonament