Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W „Koperniku” roboty za darmo

06 grudnia 2011 | Życie Warszawy | olap

Mó­wią­ce wier­szem al­bo gra­ją­ce w war­ca­by ro­bo­ty bę­dzie moż­na dziś spo­tkać w Cen­trum Na­uki Ko­per­nik.

Tuż przy wej­ściu go­ści po­wi­ta wy­ga­da­ny Ro­bo­the­spian. Na sce­nie Te­atru Ro­bo­tycz­ne­go go­ście CNK obej­rzą „Ro­mea i Ju­lię" Szek­spi­ra. Ro­bot – po­eta Elek­try­bałt – bę­dzie re­cy­to­wał wier­sze. A po­zo­sta­li je­go „ku­zy­ni" w tym cza­sie za­gra­ją ze zwie­dza­ją­cy­mi m.in. w war­ca­by i zbu­du­ją z ni­mi wie­żę z kloc­ków. Ro­bo­ty po­ja­wią się CNK z oka­zji otwar­cia pra­cow­ni robo­tycz­nej. Tyl­ko dzi­siaj bę­dzie moż­na do niej wejść za dar­mo na pod­sta­wie waż­ne­go bile­tu do „Ko­per­ni­ka" (później wej­ściów­ka do la­bo­ra­to­rium bę­dzie kosz­to­wać 18 zł). Nie za­brak­nie też atrak­cji dla dzie­ci z oka­zji mi­ko­ła­jek: będą konkursy i drobne upo­min­ki.

Wydanie: 9099

Wydanie: 9099

Spis treści
Zamów abonament