Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

No­żem w tak­sów­ka­rza

06 grudnia 2011 | Życie Warszawy | koz

Śród­miej­scy po­li­cjan­ci za­trzy­ma­li dwóch Cze­cze­nów, któ­rzy bra­li udział w bój­ce pod klu­bem przy Świę­to­krzy­skiej, w cza­sie któ­rej ra­nio­ny no­żem został tak­sów­karz.

Do na­pa­du do­szło mi­nio­nej no­cy. Ran­ny 35-let­ni kie­row­ca zo­stał od­wie­zio­ny do szpi­ta­la. Zo­stał za­ata­ko­wa­ny, gdy przed klu­bem cze­kał na klien­ta. Za­alar­mo­wa­ni po­li­cjan­ci za­trzy­ma­li 18- i 19-lat­ka na ul. Mar­szał­kow­skiej. Mie­li za­krwa­wio­ne ubra­nia, je­den z nich miał w kie­sze­ni nóż. Z usta­leń po­li­cji wy­ni­ka, że awan­tu­ro­wa­li się oni w klu­bie. Po­bi­li m.in. jed­ne­go z klien­tów i DJ-a. Zo­sta­li usu­nię­ci z lo­ka­lu przez ochro­nę. Obydwaj za­trzy­ma­ni znaj­do­wa­li się pod wpły­wem al­ko­ho­lu. Wczo­raj tra­fi­li do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie usły­sze­li za­rzu­ty na­pa­du na tak­sów­ka­rza.

Wydanie: 9099

Wydanie: 9099

Spis treści
Zamów abonament