Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Por­to­ry­ko na kra­wę­dzi kry­zy­su hu­ma­nitar­ne­go

20 stycznia 2016 | Ekonomia
Portoryko znane jest m.in. z turystyki oraz produkcji kawy i cukru
źródło: 123RF
Portoryko znane jest m.in. z turystyki oraz produkcji kawy i cukru

Po­gar­sza się sy­tu­acja fi­nan­so­wa au­to­no­micz­ne­go te­ry­to­rium sto­wa­rzy­szo­ne­go z USA. Wła­dze mu­sia­ły pod­jąć „nad­zwy­czaj­ne środ­ki”, aby spła­cać pu­blicz­ne zo­bo­wią­za­nia. Zgod­nie z pra­wem Por­to­ry­ko nie mo­że for­mal­nie ogło­sić ban­kruc­twa.

Według naj­now­szych da­nych rzą­du Por­to­ry­ko ma jesz­cze mniej pie­nię­dzy, niż sza­co­wa­no czte­ry mie­sią­ce te­mu. Za­dłu­że­nie się­ga 70 mld dol. i w 15 lat sko­czy­ło trzy­krot­nie. W cią­gu de­ka­dy za­brak­nie pra­wie 24 mld dol. na spła­tę zo­bo­wią­zań ró­żnych agen­cji rzą­do­wych. I to ­mi­mo wzrostu po­dat­ków i ostrych cięć wy­dat­ków pu­blicz­nych. Naj­now­szy ra­port o sta­nie fi­nan­sów pań­stwa su­ge­ru­je ko­niecz­ność jak naj­szyb­szej i zna­czą­cej re­struk­tu­ry­za­cji dłu­gu. Tym bar­dziej że już dwu­krot­nie Por­to­ry­ko nie wy­wią­za­ło się na czas ze...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10348

Wydanie: 10348

Spis treści
Zamów abonament