Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Polnord chce kupować aktywa od konkurentów

13 stycznia 2012 | Ekonomia | BAD
Bartosz Puzdrowski
autor zdjęcia: Szymon Łaszewski
źródło: Fotorzepa
Bartosz Puzdrowski

Nie­ru­cho­mo­ści. Trój­miej­ska spół­ka li­czy, że w 2012 r. uda jej się prze­jąć kil­ka cie­ka­wych ak­ty­wów de­we­lo­per­skich od ma­ją­cych pro­ble­my ry­wa­li

– Spo­wol­nie­nie na ryn­ku to bar­dzo do­bry czas dla oka­zyj­nych za­ku­pów. Na ryn­ku po­ja­wia się co­raz wię­cej oka­zji in­we­sty­cyj­nych, grun­ty sprze­da­ją ma­ją­cy pro­ble­my de­we­lo­pe­rzy, ban­ki kre­dy­tu­ją­ce ich za­kup – mó­wi „Rz" Bar­tosz Puz­drow­ski, pre­zes Po­lnor­du. Zdra­dza, że na oku ma pro­jekt centrum han­dlo­we­go, któ­re­go obec­ny wła­ści­ciel ma pro­ble­my ze zdo­by­ciem fi­nan­so­wa­nia.

Ubie­gły rok był uda­ny dla kon­tro­lo­wa­nej przez Ry­szar­da Krau­ze­go spół­ki, przy­naj­mniej pod wzglę­dem wy­ni­ków sprze­da­ży miesz­kań. Rok do ro­ku sprze­daż Po­lnor­du wzro­sła o 40 proc., do 1083 sztuk. Mi­mo to pre­zes Po­lnor­du pod­kre­śla, że sy­tu­acja na ryn­ku miesz­ka­nio­wym jest trud­na. – Kry­zys na ryn­ku jest fak­tem, cał­ko­wi­ta sprze­daż miesz­kań na ryn­ku się zmniej­sza. Na ca­łe szczę­ście dla nas więk­szość ry­wa­li nie na­dą­ża za zmia­na­mi tren­dów, z upo­rem ofe­ru­jąc miesz­ka­nia m.in. o zbyt du­żym me­tra­żu w sto­sun­ku do licz­by po­koi. W 2011 r. Po­lnord rósł w du­żej mie­rze kosz­tem kon­ku­ren­tów – mó­wi Puz­drow­ski.

Rozmowa z Bartoszem Puzdrowskim  w dzisiejszym „Parkiecie"

Wydanie: 9130

Wydanie: 9130

Spis treści

Moje Podróże

Prawo i praktyka

Amortyzacja to duże koszty
Angaż okresowy nie osłania w wieku przedemerytalnym
Błąd przy wskazaniunie pozbawia nietykalności
Czasem trzeba iść do sądu
Danina od dochodu
Dla najbiedniejszych lokal socjalny
Dotacje na rozwój usług elektronicznych trafią także do dwulatków
Gdy nie ma związku, działacza można pożegnać
Gdy pojawia się nowy właściciel
Hotele i restauracje mają szansę na rozwój
Jakie przepisy i kiedy stosujemy
Jakie są skutki reklamacji złożonej przez unijnego kontrahenta
Kiedy płacimy VAT
Kolejne władze nie wypierają poprzedników
Kto ma prawo zwołać nadzwyczajne zebranie udziałowców
Naganne zachowanie wyklucza przywileje
Nauczyciel na finiszu kariery ma pewną posadę
Nie świadczy się usług dla samego siebie
Nie zawsze potrzebny jest powód, aby wycofać się z umowy
Niechcianego wolno usunąć siłą
Numer PESEL nie zawsze zastąpi NIP
Obniżony wymiar nie blokuje kompleksowej obniżki
Od usługi assistance trzeba naliczyć VAT
Odszkodowanie z pakietu przy chęci odzyskania pracy
Orzecznictwo: przepisy coraz słabiej gwarantują zachowanie etatu i pensji
Profesjonalna sekretarka z Akademii PARP
Przy mieszkaniach komunalnych obowiązują specyficzne reguły
Ryzyko warto ograniczyć
W momencie nabycia akcji nie wystąpi podatek
Właściciel ma prawo do podwyżki, ale nie za często
Wolno zmusić lokatora do przeprowadzki
Wykorzystywane licencje powinny być odrębnie amortyzowane
Z niewolnika nie ma pracownika
Za styczeń trzeba opłacić wyższe daniny
Zanim oddasz biuro, przeczytaj przepisy
ZUS zapłaci więcej składek za nianię

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament