Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Gdzie dostaniesz najwyższe odsetki

19 lipca 2012 | Moje pieniądze | a.o.r.
źródło: Rzeczpospolita

Aż 9 proc. w ska­li ro­ku – to ofer­ta neo­Ban­ku dla osób lo­ku­ją­cych pie­nią­dze na dwa mie­sią­ce

Gdy­by­śmy odło­ży­li 5 tys. zł, po dwóch mie­sią­cach za­ro­bi­my po­nad 60 zł. Pro­po­zy­cja neo­Ban­ku jest prze­zna­czo­na wy­łącz­nie dla no­wych klien­tów, któ­rzy za­ło­ży­li w tym ban­ku kon­to oso­bi­ste. Mi­ni­mal­na wpła­ta wy­no­si 1 tys. zł, mak­sy­mal­na 10 tys. zł. De­po­zyt mo­żna otwo­rzyć przez In­ter­net.

Lo­ka­ta na Start znaj­du­ją­ca się w ofer­cie Ge­tin Ban­ku jest do­stęp­na dla osób, któ­re wcze­śniej nie ko­rzy­sta­ły z pro­duk­tu o ta­kiej na­zwie. Jej opro­cen­to­wa­nie wy­no­si 7,5 proc. w ska­li ro­ku. Mi­ni­mal­ny wkład to 500 zł, mak­sy­mal­ny 10 tys. zł. Pie­nią­dze mo­żna ulo­ko­wać przez In­ter­net lub te­le­fo­nicz­nie.

De­po­zyt ze staw­ką 6,6 proc. w ska­li ro­ku pro­po­nu­je San­tan­der Con­su­mer Bank. Lo­ka­ta jest 15-mie­sięcz­na. Bank przyj­mu­je mi­ni­mum 5 tys. zł (nie ma gór­ne­go li­mi­tu). Nie wy­ma­ga po­sia­da­nia kon­ta.

Wydanie: 9287

Wydanie: 9287

Spis treści
Zamów abonament