Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Nadal jest miejsce na nowe sklepy

07 lutego 2012 | Ekonomia | Piotr Mazurkiewicz
W Pol­sce skle­pów jest już du­żo, ale sie­ci wciąż się roz­wi­ja­ją
źródło: Rzeczpospolita
W Pol­sce skle­pów jest już du­żo, ale sie­ci wciąż się roz­wi­ja­ją

Choć łączna licz­ba pla­có­wek spa­da, to szyb­ko przybywa su­per­mar­ke­tów i dys­kon­tów, Ich licz­ba w Pol­sce wciąż jest nie­wiel­ka w po­rów­na­niu z in­ny­mi kra­ja­mi, Dlatego na naszym ryn­ku mo­gą się po­ja­wić no­wi gra­cze, np. Wal-Mart. Polacy na żywność wciąż wydają mniej, niż wynosi średnia w Unii Europejskiej

Mi­mo że w Pol­sce skle­pów spo­żyw­czych jest wciąż naj­wię­cej w Eu­ro­pie, nasz ry­nek ma ciągle du­ży po­ten­cjał roz­wo­ju. Zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej przy­szło­ścio­we for­ma­ty to su­per­mar­ke­ty i dys­kon­ty. Skle­py ta­kie są śred­niej wiel­ko­ści, znacz­nie ła­twiej jest więc zna­leźć od­po­wied­ni lo­kal czy dział­kę pod in­we­sty­cję. Klien­ci mo­gą w nich zro­bić tak­że więk­sze za­ku­py, bez ko­niecz­no­ści do­jeż­dża­nia do wiel­kie­go hi­per­mar­ke­tu, gdzie po­świe­cą na nie znacz­nie wię­cej cza­su.

Z punk­tu wi­dze­nia klien­tów naj­waż­niej­szym ar­gu­men­tem są jed­nak ce­ny. A hi­per­mar­ke­ty nie za­wsze są w Pol­sce naj­tań­szy­mi skle­pa­mi, bar­dzo czę­sto prze­gry­wa­ją z dys­kon­ta­mi, ale rów­nież su­per­mar­ke­ta­mi, tak­że de­li­ka­te­so­wy­mi.

5,8 mld euro wy­nio­sły ob­ro­ty sie­ci Bie­dron­ka w 2011 r. Co ciekawe,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament