Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Na obligacjach firm także można zarobić

07 lutego 2012 | Ekonomia | k.k.
Dynamiczny rozwój rynku obligacji spółek
źródło: Rzeczpospolita
Dynamiczny rozwój rynku obligacji spółek

Papiery emitowane przez przedsiębiorstwa czy samorządy można kupić zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych

Ka­ta­rzy­na Ostrow­ska

In­we­sto­rzy zy­ska­li w ostat­nim cza­sie ko­lej­ny in­stru­ment do zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nia swo­je­go port­fe­la in­we­sty­cji. Są to pa­pie­ry po­za­skar­bo­we, któ­re da­ją wyższy zysk niż ob­li­ga­cja skar­bo­wa czy na­wet lo­ka­ta.

Ich opro­cen­to­wa­nie opar­te jest zwy­kle o staw­kę WI­BOR plus pre­mia (marża). Wy­so­kość owej pre­mii za­le­ży w du­żej mie­rze od emi­ten­ta, wiel­ko­ści emi­sji czy też okre­su, na ja­ki pa­pier jest emi­to­wa­ny.

Ge­ne­ral­nie niższe marże uzy­sku­je się, ku­pu­jąc ob­li­ga­cje emi­to­wa­ne przez sa­mo­rzą­dy, bo są one naj­bar­dziej zbli­żo­ne do ob­li­ga­cji skar­bo­wych. Nie­co mniej – ale wię­cej niż na pa­pie­rach sa­mo­rzą­do­wych – za­ro­bi się, in­we­stu­jąc w pa­pie­ry du­żych, zna­nych spół­ek, zwłasz­cza gieł­do­wych. Wyższe marże mu­szą za­pła­cić in­we­sto­rom spół­ki...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament