Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Konsalnet przejmie nad Wisłą G4S?

07 lutego 2012 | Ekonomia | Zbigniew Lentowicz
Idą duże zmiany w firmach z branży ochrony
źródło: Rzeczpospolita
Idą duże zmiany w firmach z branży ochrony

Fuzje i zacięta rywalizacja o kontrakty spowodują w tym roku znaczące zmiany w branży ochrony

Do eks­pan­sji szy­ku­ją się po­tęż­ne fir­my z sa­mej czo­łów­ki: wro­cław­ski Im­pel re­or­ga­ni­zu­je za­rzą­dza­nie swoim sek­to­rem se­cu­ri­ty, pla­nu­je prze­ję­cia kon­ku­ren­tów ob­słu­gu­ją­cych obec­nie prze­mysł cięż­ki oraz ener­ge­ty­kę i przy­mie­rza się do roz­sze­rze­nia usług na lot­ni­skach. Dol­no­ślą­ski po­ten­tat czy­ni zde­cy­do­wa­ne kro­ki, aby wejść w no­we kom­pe­ten­cje z zakresu ochro­ny śro­do­wi­ska.

– Nie­wy­klu­czo­ne, że po­waż­nie za­an­ga­żu­je­my się w roz­wój biz­ne­su zwią­za­ne­go z ob­słu­gą gotówki w du­żym kra­ju spo­za UE. Przy­go­to­wu­je­my zna­czą­ce in­we­sty­cje, ale szcze­gó­łów na ra­zie nie zdra­dzę – mó­wi Grze­gorz Dzik, pre­zes gieł­do­wej spół­ki, któ­rej rocz­ne przy­cho­dy z ochro­ny fi­zycz­nej, mo­ni­to­rin­gu, kon­wo­jo­wa­nia i sor­to­wa­nia go­tów­ki prze­kra­cza­ją 400 mln...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament