Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Zaufanie klienta jest najważniejsze

11 lipca 2014 | Ciekawa ekonomia
Opłaty i wyniki ubezpieczycieli
źródło: Rzeczpospolita
Opłaty i wyniki ubezpieczycieli

ubezpieczenia | KNF przygotowała 21 rekomendacji w sprawie sposobu prowadzenia likwidacji szkód pojazdów.

elżbieta glapiak

Do­ty­czą one głów­nie OC, ale część po­ru­sza kwe­stię li­kwi­da­cji szkód w ra­mach AC i as­si­stan­ce.

Ko­mi­sja sugeruje, by ubez­pie­czy­cie­le wy­li­cza­li świad­cze­nie w ta­kiej wy­so­ko­ści, któ­ra po­zwo­li przy­wró­cić uszko­dzo­ny po­jazd do sta­nu sprzed wy­pad­ku. Su­ge­ru­je, aby uwzględ­niać ce­lo­wo i eko­no­micz­nie uza­sad­nio­ną war­tość no­wych czę­ści i ma­te­ria­łów słu­żą­cych do na­pra­wy au­ta. Jeśli za­kład wy­ka­że, iż na­pra­wa do­pro­wa­dzi­ła do wzro­stu war­to­ści sa­mo­cho­du – wte­dy jest moż­li­we po­mniej­sze­nie war­to­ści świad­cze­nia. Kosz­to­rys po­wi­nien być przy­go­to­wa­ny w opar­ciu o war­tość do­stęp­nych czę­ści.

– Re­ko­men­du­je­my, aby za­kład wska­zał...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9886

Wydanie: 9886

Spis treści
Zamów abonament