Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

16 września 2015 | Ekonomia

Rekomendacje

„Neu­tral­nie" o Bu­di­mek­sie

Ana­li­ty­cy BGŻ BNP Pa­ri­bas w ra­por­cie z 7 wrze­śnia wy­ce­ni­li ak­cje Bu­di­mek­su na 193,53 zł. W związ­ku z tym, że w dniu wy­da­nia ra­por­tu wy­ce­nia­ne by­ły na gieł­dzie po 187,8 zł, wy­da­li re­ko­men­da­cję „neu­tral­nie". We wto­rek na gieł­dzie pła­co­no za nie 198 zł. Zda­niem ana­li­ty­ków Bu­di­mex jest wy­ce­niany z pre­mią wo­bec gru­py po­rów­naw­czej i jest to uza­sad­nio­ne m.in. sta­bil­ną sy­tu­acją fi­nan­so­wą, wy­so­ką ren­tow­no­ścią czy wy­pła­ca­niem so­wi­tych dy­wi­dend. Spół­ce sprzy­ja do­bra ko­niunk­tu­ra w bu­dow­nic­twie, ol­brzy­mie na­kła­dy na in­fra­struk­tu­rę dro­go­wą i ko­le­jo­wą. Bu­di­mex sta­ra się tak­że zdo­by­wać kon­trak­ty w seg­men­cie ener­ge­tycz­nym. Seg­ment de­we­lo­per­ski no­tu­je wy­so­ką sprze­daż miesz­kań. Ja­ko czyn­ni­ki ry­zy­ka...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10245

Wydanie: 10245

Spis treści
Zamów abonament