Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Dolar na huśtawce

30 października 2015 | Ekonomia

Po dwu­dnio­wym po­sie­dze­niu Zarząd Rezerwy Federalnej ogło­sił w śro­dę wie­czo­rem, że po­zo­sta­wia sto­py pro­cen­to­we bez zmian, ale za­su­ge­ro­wał, że cykl pod­wy­żek mo­że się roz­po­cząć już w grud­niu. Ten ko­mu­ni­kat moc­no za­sko­czył in­we­sto­rów, cze­go efek­tem by­ło sil­ne osła­bie­nie eu­ro wzglę­dem do­la­ra. Kurs euro spadł w no­cy ze śro­dy na czwar­tek z 1,11 dol. do 1,09 dol.

In­we­sto­rzy cze­ka­li w czwartek z nie­cier­pli­wo­ścią na da­ne do­ty­czą­ce ame­ry­kań­skie­go PKB za III kwar­tał. Pro­gno­za mó­wi­ła o wzro­ście o 1,6 proc., tym­cza­sem oka­za­ło się, że wy­niósł on 1,5 proc. Gorsze da­ne osła­bi­ły do­la­ra, po­nie­waż nie wspie­ra­ją sce­nariu­sza gru­dnio­wej pod­wyż­ki stóp. W efek­cie kurs euro rósł w czwart­ko­we po­po­łu­dnie o 0,3 proc., do 1,097 dol.

Na sil­nej zmien­no­ści głów­nych wa­lut sko­rzy­stał zło­ty. Eu­ro ta­nia­ło wczo­raj o 0,2 proc., do 4,2757 zł, a do­lar o 0,6 proc., do 3,8982 zł.

Czwar­tek na ryn­ku pol­skie­go dłu­gu przy­niósł sil­ne wzro­sto­we od­re­ago­wa­nie. Ren­tow­ność dziesięciolet­nich ob­li­ga­cji skar­bo­wych ro­sła po po­łu­dniu do 2,693 proc. No­to­wa­nia bro­nią się przed spad­kiem po­ni­żej wspar­cia 2,6 proc. i kon­tynu­acją tren­du spad­ko­we­go.

—pza

Wydanie: 10283

Wydanie: 10283

Spis treści
Zamów abonament