Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Nieznośna uporczywość inflacji

08 maja 2012 | Ekonomia | Jakub Borowski
źródło: materiały prasowe

Analiza perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji wskazuje, że decyzja o zaostrzeniu polityki pieniężnej nie jest obecnie uzasadniona – pisze członek Rady Gospodarczej przy Premierze

Na rozpoczynającym się dziś, a koń­czą­cym się w śro­dę, po­sie­dze­niu Ra­dy Po­li­ty­ki Pie­niężnej jej człon­ko­wie bę­dą naj­praw­do­po­dob­niej gło­so­wać nad wnio­skiem o pod­wyżkę stóp pro­cen­to­wych o 25 pkt ba­zo­wych. Wy­nik te­go gło­so­wa­nia jest trud­ny do prze­wi­dze­nia. Trud­ność tę do­brze ilu­stru­je wy­po­wiedź jed­ne­go z człon­ków Ra­dy, któ­re­go sta­no­wi­sko w spra­wie po­par­cia ewen­tu­al­ne­go wnio­sku o pod­wyżkę stóp „wy­ło­ni się pod­czas dys­ku­sji na po­sie­dze­niu RPP". Ana­li­za per­spek­tyw wzro­stu go­spo­dar­cze­go i in­fla­cji wska­zu­je jed­nak, że de­cy­zja o za­ostrze­niu po­li­ty­ki pie­niężnej nie jest obec­nie uza­sad­nio­na. Wska­zu­ją na to na­stę­pu­ją­ce ar­gu­men­ty:

∑ wy­raź­ne spo­wol­nie­nie wzro­stu go­spo­dar­cze­go w I kw. 2012 r. (do ok. 3,5 proc. r./r. wo­bec 4,4 proc. w IV kw. ub. r.),...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9226

Wydanie: 9226

Spis treści
Zamów abonament