Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Co z tym złotym?!

14 marca 2014 | Ekonomia i Rozwój

Felieton | Witold­­­ Orłowski, główny ekonomista PwC w Polsce

Wyobraź­my so­bie ta­ki sce­na­riusz.  Go­spo­dar­ka pew­ne­go kra­ju, na­le­żą­ca do gru­py wscho­dzą­cych ryn­ków, mu­si zma­gać się z kon­se­kwen­cja­mi sła­be­go i nie­pew­ne­go wzro­stu u głów­ne­go od­bior­cy swo­je­go eks­por­tu.  Licz­ni kra­jo­wi eko­no­mi­ści nie po­zo­sta­wia­ją su­chej nit­ki na po­li­ty­ce fi­nan­so­wej rzą­du, otwar­cie su­ge­ru­jąc, że w ja­kiejś dal­szej per­spek­ty­wie kra­jo­wi gro­zić mo­że ban­kruc­two.  Jed­no­cze­śnie wa­lu­ta te­go kra­ju wy­sta­wio­na jest na glo­bal­ne wa­ha­nia, zwią­za­ne z co­raz bar­dziej nie­po­ko­ją­cy­mi wy­ni­ka­mi go­spo­dar­czy­mi kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, a zwłasz­cza...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9788

Wydanie: 9788

Spis treści
Zamów abonament