Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Trwa bardzo dobra passa

23 września 2013 | Ekonomia | Dariusz Wolak

Dystans do dojrzałych giełd jest coraz mniejszy

Naj­waż­niej­szym wy­da­rze­niem po­przed­nie­go ty­go­dnia na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych, któ­re mia­ło rów­nież stra­te­gicz­ne zna­cze­nie dla giełd roz­wi­ja­ją­cych się, by­ła śro­do­wa in­for­ma­cja ame­ry­kań­skiej Re­zer­wy Fe­de­ral­nej w spra­wie dal­szych lo­sów pro­gra­mu sty­mu­lo­wa­nia ame­ry­kań­skiej go­spo­dar­ki QE3. W je­go ra­mach już od kil­ku kwar­ta­łów Fed co mie­siąc prze­zna­czał 85 mld do­la­rów na skup ob­li­ga­cji rzą­do­wych. Uwol­nio­na w ten spo­sób go­tów­ka w du­żej czę­ści słu­ży­ła do agre­syw­ne­go in­we­sto­wa­nia w ak­cje i wa­lu­ty państw roz­wi­ja­ją­cych się, któ­re dzię­ki te­mu zy­ski­wa­ły na war­to­ści.

W czerw­cu Ben Ber­nan­ke, szef Fed, za­sy­gna­li­zo­wał jed­nak, że w związ­ku z po­pra­wia­ją­cą się kon­dy­cją ame­ry­kań­skiej...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9646

Wydanie: 9646

Spis treści
Zamów abonament