Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kreatywna dźwignia

14 stycznia 2014 | Ekonomia i Rozwój
Wartość aktywów banków zależy od tego, jak się ją mierzy
źródło: Rzeczpospolita
Wartość aktywów banków zależy od tego, jak się ją mierzy

finanse | Bankom łatwiej będzie sprostać nowemu limitowi zadłużenia.

Grze­gorz Sie­mion­czyk

Gru­pa Gu­ber­na­to­rów i Sze­fów Nad­zo­ru (GHOS), naj­waż­niej­szy or­gan Ko­mi­te­tu Ba­zy­lej­skie­go ds. Ban­ko­wo­ści, przy­ję­ła w nie­dzie­lę zmia­ny w spo­so­bie li­cze­nia war­to­ści ak­ty­wów, któ­re uła­twią ban­kom do­sto­so­wa­nie się do li­mi­tu za­dłu­że­nia.

Na mo­cy tzw. Ba­zy­lei III, czy­li zbio­ru re­ko­men­da­cji Ko­mi­te­tu Ba­zy­lej­skie­go przy­go­to­wa­nych w re­ak­cji na kry­zys fi­nan­so­wy, li­mit ta­ki – tzw. sto­pa dźwi­gni fi­nan­so­wej (le­ve­ra­ge ra­tio)- ma obo­wią­zy­wać po­cząw­szy od 2018 r. Ban­ki bę­dą mu­sia­ły wó­czas utrzy­my­wać ka­pi­tał od­po­wia­da­ją­cy 3 proc. war­to­ści ich cał­ko­wi­tych ak­ty­wów. Ze wzglę­du na swo­ją pro­sto­tę, ogra­ni­cze­nie to mia­ło peł­nić ro­lę bez­piecz­ni­ka, gwa­ran­tu­ją­ce­go, że ban­ki nie...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9737

Wydanie: 9737

Spis treści

Okładka o Papieżu

Zamów abonament